Etický kódex “Expertklubu”

Úvod

      Expertklub sa zaviazal vytvárať produkt osobitne pre Horeca segment. Zakladatelia Expertklubu zastávajú názor, že tento segment si vyžaduje osobitný prístup, postoje a postupy, ktoré zohľadňujú špecifiká tohto odvetvia. Expertklub je určený predovšetkým pre manažérov zariadení HORECA a vychádza z presvedčenia, že kvalita práce manažérov ovplyvňuje prístup, odbornosť a motiváciu všetkých zamestnancov daného zariadenia HORECA a tým aj kvalitu poskytovanej služby.

      Produkt Expertklubu je navrhnutý tak, aby poskytoval vhodné formy osobnostného rozvoja manažérov HORECA s cieľom rozvoja lídrovských schopností týchto dôležitých ľudí v každom HORECA zariadení. Expertklub zdôrazňuje potrebu rozvoja lídrov tomto špecifickom odbore a lídrov pokladá za tých, ktorí vedia priniesť do tímov vášeň, nadšenie a radosť.

     Etický kódex definuje normy správania a chovania zakladateľov smerom k zákazníkom a smerom k sebe samým, voči potenciálnym kolegom, sympatizantom a širokej verejnosti.

Časť I.: Definície

  • Zakladatelia Expertklubu sú Lucia Kazdová a  Ivana Havranová. Spojila ich vášeň pre segment HORECA, viera v        potenciál ľudí a radosť hľadať cesty ako veci robiť správne.

        Objednávateľ je zákazník Expertklubu, ktorý vstúpi do obchodného vzťahu so zakladateľmi Expertklubu.

        Manažér je zamestnanec alebo živnostník, ktorý je v pracovno-právnom alebo obchodnom vzťahu s Objednávateľom            a pre ktorého Objednávateľ zabezpečí produkt Expertklubu.

        Člen Expertklubu je každý, kto sa rozhodne vstúpiť do členského vzťahu s Expertklubu podľa podmienok k tomu                    definovaných.

        Sympatizant Expertklubu môže byť ktokoľvek, koho problematika HORECA, vzdelávania a rozvoja lídrov zaujíma, ale              ktorý zatiaľ nevstúpil do obchodného vzťahu s Expertklubom.

        HORECA segment je skratkou pre segment hotely-reštaurácie-catering použivanou pre označovanie odvetvia, ktoré              poskytuje  ubytovacie a gastronomické služieb prípadne iné služby priamo s tým spojené.

        Produkt je vzdelávací, kontinuálny program vytvorený zakladateľmi Expertklubu tak, aby prinášal trvalo udržateľné                výsledky.

        Workshop je jedna z foriem vzdelávania v rámci vzdelávacieho, kontinuálneho programu vedená lektorom pre                      účastníkov programu.

        Individuálne stretnutia je jedna z foriem vzdelávania v rámci kontinuálneho programu vedená certifikovaným koučom          individuálne pre účastníka programu.

        Stretnutia môžu byť vo forme tieňovania, mentoringu s prvkami koučingu alebo vo forme koučingu podľa potrieb                  účastníka.   

        Tieňovanie je jedna z foriem vzdelávania v rámci kontinuálneho program vedená lektorom alebo certifikovaným                    koučom individuálne pre účastníka programu. Tieňovanie je pozorovanie účastníka v konkrétnej situácii s cieľom                 odpozorovať s účastníkom vopred dohodnuté kritické premenné (vzorce správania) za účelom následnej konzultácie s         účastníkom programu.

       Koučing je špecifická forma vedenia rozhovoru medzi koučom a účastníkom programu. Koučing je vytvorenie                         prostredia partnerstva medzi koučom a koučovaným v jeho tvorivom a učiacom sa procese. Vedenie koučingu má byť         inšpiráciou k maximálnemu dosiahnutiu osobného a profesného potenciálu.

       Členská zóna je online priestorom na www.expertklub.com pre účastníkov programu, ktorí vstúpia do                                       špecializovaného programu pre rozvoj lídrovských zručností podľa definovaných pravidiel.

Časť II: Štandardy konania Expertklubu smerom k zákazníkom

        Zakladatelia Expertklubu:

-       poskytujú v písomných i slovných vyjadreniach svojim zákazníkom presné, zrozumiteľné a pravdivé postupy, ktoré môžu v rámci svojej činnosti ponúknuť s jasnou a zrozumiteľnou cenotvorbou,

-       pravdivo uvádzajú svoju kvalifikáciu, odbornosť, skúsenosti prípadne odborný výcvik, certifikáty,

-       rešpektujú a oceňujú príspevky svojich zákazníkov a za vlastné vydávajú len tie materiály, ktoré samy vytvorili,

-       s členmi a sympatizantami Expertklubu komunikujú s cieľom venovať HORECA segmentu profesionálnu hrdosť a dôstojnosť,

-       s verejnosťou komunikujú s cieľom priblížiť verejnosti podstatu pozícií čašník, kuchár, chyžná, recepčná a ostatné profesie v HORECA  a zatraktívniť tieto povolania pre mladú generáciu,

-       produkt Expertklubu je založený na aplikácii overených trendov v riadení ľudí  úspešných spoločností pri zohľadnení osobitostí tohto odboru,

-       produkt pre klienta je vytvorený zároveň tak, aby rešpektoval osobitné ciele objednávateľa a smeroval k ich dosiahnutiu,

-       svojmu zákazníkovi nepredkladajú návrhy, riešenia, ktoré by mohli viesť k nežiadujúcim výsledkom, avšak nemôžu niesť zodpovednosť za aktivity zákazníka, ktoré si zvolí z vlastnej vole a presvedčenia,

-       pri svojej činnosti odmietajú akúkoľvek protiprávnu diskrimináciu v pracovných činnostiach vrátane veku, rasy, pohlaviu, národnosti, sexuálnej orientácii, náboženstva, národnostného pôvodu alebo zdravotných obmedzení,

-       všetky záznamy vrátane elektronických súborov, komunikácie, pracovných záznamov vytvorených behom realizácie produktu udržujú, uchovávajú a likvidujú v súlade s platnými zákonmi o ochrane dôvernosti, bezpečnosti a ochrane súkromia,

-       pri spracovávaní osobných údajov sa riadia platnými zákonami, nariadeniami a dohodami o ochrane osobných údajov,

-       predchádzajú vedome stretu potencionálnych i skutočných záujmov. V takom prípade otvorene o tom informujú a pokiaľ by stret záujmov mohol nastať, navrhnú ukončenie obchodného vzťahu.

 

Časť III. Štardardy konania Expertklubu k sebe samým

Zakladatelia Expertklubu:

-       voči sebe vystupujú ako rovnocenní partneri, majú vyjasnené svoje role, záujmy a obchodné pravidlá spolupráce,

-       rešpektujú, že produkt Expertklub bol vytvorený na základe uplatnenia hodnôt vzájomného zdieľania, dôveryhodnosti, neustáleho osobnostného rastu, tvorivého prístupu, tímovosti, ľudskosti, náročnosti, primeranej ziskovosti, bezpečnosti a nadšenia,

-       v rámci spolupráce sa informujú pravdivo a zrozumiteľne. Konajú tak, aby vzájomne naplnili očakávania a ciele zákazníka a zároveň v súlade s poslaním Expertklubu,

-       každý zo zakladateľov si je vedomý svojej zodpovednosti vyplývajúcej z určenej role a dohôd,

-       sledujú trendy, vývoj a skutočnosti v HORECA segmente, aby mohli neustále prinášať  inovatívny a zmysluplný produkt v súlade s týmto vývojom. Dbajú na svoj odborný a osobnostný rozvoj, sú si vedomí potreby pokračujúceho vzdelávania sa,

-       ich konanie je definované postojom hľadania a nachádzania možností a reálnych riešení. Vylučujú postoj typu “nedá sa”,

-       rešpektujú svoje súkromie, iné pracovné aktivity a záujmy, ktoré však nebudú v rozpore s tým, čo vytvárajú v rámci Expertklubu. Ctia svoju autenticitu a konajú v súlade s osobnou integritou.

Časť IV: Etický záväzok

Zakladatelia Expertklubu berú na vedomie a súhlasia, že budú ctiť svoje etické a právne záväzky voči svojim zákazníkom a voči samým sebe navzájom, voči potenciálnym kolegom voči sympatizantom a  širokej verejnosti.

Zaväzujú sa, že budú jednať v súlade s týmto Etickým kódexom a využívať tu definované štandardy na uplatnenie morálnych a etických pravidiel Expertklubu, konať a správať sa v súlade s nimi.

 

 Prijaté Zakladateľmi Expertklubu v októbri 2017