Expertklub sa zaviazal vytvárať produkty pre manažérov, začínajúcich i etablovaných podnikateľov. Zakladatelia Expertklubu zastávajú názor, že manažéri, podnikatelia čelia rôznych výzvam a zmenám, a preto im pozornosť právom patrí. 

Expertklub vzdelávanie vychádza z presvedčenia, že kvalita práce manažérov, lídrov, tých, ktorí vedú seba a iných ovplyvňuje prístup, odbornosť a motiváciu všetkých v danej spoločnosti. Sú to práve tí ľudia, ktorí následne ovplyvnia aj kvalitu poskytovanej služby.

A nielen to. Prístup, postoje, zručnosti manažéra, lídra ovplyvňujú pracovné prostredie a atmosféru vo firme. Ukazuje sa, že práve to ako koná manažér, líder má nesmierny vplyv na to, ako sa cítia jeho zamestnanci, kolegovia. A práve „well-being“ má rovnako veľký vplyv na konečný výsledok spoločnosti.

Produkt Expertklubu je navrhnutý tak, aby poskytoval vhodné formy osobnostného rozvoja manažérov a lídrov s cieľom rozvoja lídrovských schopností bez rozdielu segmentu, v ktorom pôsobí. Expertklub zdôrazňuje potrebu rozvoja lídrov ako takých, pretože schopný líder vie priniesť do tímov vášeň, nadšenie a radosť. Vie motivovať k výsledkom, ktorí všetci chceme mať!

Etický kódex definuje normy správania a chovania zakladateľov smerom k zákazníkom a smerom k sebe samým, voči potenciálnym kolegom, sympatizantom a širokej verejnosti.

Časť I.: Definície

Zakladatelia Expertklubu sú Lucia Kazdová a  Ivana Havranová. Spojila ich vášeň pre vedenie ľudí, viera v ich potenciál  a radosť hľadať cesty ako veci robiť správne.

Objednávateľ je zákazník Expertklubu, ktorý vstúpi do obchodného vzťahu so zakladateľmi Expertklubu.

Manažér je zamestnanec alebo živnostník, ktorý je v pracovno-právnom alebo obchodnom vzťahu s Objednávateľom a pre ktorého Objednávateľ zabezpečí produkt Expertklubu.

Člen Expertklubu je každý, kto sa rozhodne vstúpiť do členského vzťahu s Expertklubu podľa podmienok k tomu  definovaných.

Sympatizant Expertklubu môže byť ktokoľvek, koho problematika lídershipu, vzdelávania a rozvoja lídrov zaujíma, ale ktorý zatiaľ nevstúpil do obchodného vzťahu s Expertklubom.

Produkt je vzdelávací, kontinuálny program vytvorený zakladateľmi Expertklubu tak, aby prinášal trvalo udržateľné výsledky.

Workshop je jedna z foriem vzdelávania v rámci vzdelávacieho, kontinuálneho programu vedená lektorom pre účastníkov programu.

Individuálne stretnutia je jedna z foriem vzdelávania v rámci kontinuálneho programu vedená certifikovaným koučom individuálne pre účastníka programu.

Stretnutia môžu byť vo forme tieňovania, mentoringu s prvkami koučingu alebo vo forme koučingu podľa potrieb účastníka.   

Tieňovanie je jedna z foriem vzdelávania v rámci kontinuálneho program vedená lektorom alebo certifikovaným koučom individuálne pre účastníka programu. Tieňovanie je pozorovanie účastníka v konkrétnej situácii s cieľom  odpozorovať s účastníkom vopred dohodnuté kritické premenné (vzorce správania) za účelom následnej konzultácie s účastníkom programu.

Koučing je špecifická forma vedenia rozhovoru medzi koučom a účastníkom programu. Koučing je vytvorenie prostredia partnerstva medzi koučom a koučovaným v jeho tvorivom a učiacom sa procese. Vedenie koučingu má byť inšpiráciou k maximálnemu dosiahnutiu osobného a profesijného potenciálu.

Členská zóna je online priestorom na www.expertklub.com pre účastníkov programu, ktorí vstúpia do špecializovaného programu pre rozvoj lídershipovských zručností podľa definovaných pravidiel.

Časť II: Štandardy konania Expertklubu smerom k zákazníkom

Zakladatelia Expertklubu:

 • poskytujú v písomných i slovných vyjadreniach svojim zákazníkom presné, zrozumiteľné a pravdivé postupy, ktoré môžu v rámci svojej činnosti ponúknuť s jasnou a zrozumiteľnou cenotvorbou,
 • pravdivo uvádzajú svoju kvalifikáciu, odbornosť, skúsenosti prípadne odborný výcvik, certifikáty,
 • rešpektujú a oceňujú príspevky svojich zákazníkov a za vlastné vydávajú len tie materiály, ktoré samy vytvorili,
 • s členmi a sympatizantami Expertklubu komunikujú s cieľom venovať podnikateľskému segmentu profesionálnu hrdosť a dôstojnosť,
 • s verejnosťou komunikujú s cieľom priblížiť verejnosti podstatu lídershipu, rolí jednotlivých členov tímu. Chcú priniesť porozumenie aj pre mladú generáciu, ako budovať svoju profesionálnu kariéru, pracovať so silnými stránkami a rozvíjať ľudskosť a odbornosť v každej profesii,
 • produkt Expertklubu je založený na aplikácii overených trendov v riadení ľudí  úspešných spoločností pri zohľadnení osobitostí podnikania a segmentu,
 • produkt pre klienta je vytvorený zároveň tak, aby rešpektoval osobitné ciele objednávateľa a smeroval k ich dosiahnutiu,
 • svojmu zákazníkovi nepredkladajú návrhy, riešenia, ktoré by mohli viesť k nežiadujúcim výsledkom, avšak nemôžu niesť zodpovednosť za aktivity zákazníka, ktoré si zvolí z vlastnej vôle a presvedčenia,
 • pri svojej činnosti odmietajú akúkoľvek protiprávnu diskrimináciu v pracovných činnostiach vrátane veku, rasy, pohlaviu, národnosti, sexuálnej orientácii, náboženstva, národnostného pôvodu alebo zdravotných obmedzení,
 • všetky záznamy vrátane elektronických súborov, komunikácie, pracovných záznamov vytvorených behom realizácie produktu udržujú, uchovávajú a likvidujú v súlade s platnými zákonmi o ochrane dôvernosti, bezpečnosti a ochrane súkromia,
 • pri spracovávaní osobných údajov sa riadia platnými zákonmi, nariadeniami a dohodami o ochrane osobných údajov,
 • predchádzajú vedome stretu potencionálnych i skutočných záujmov. V takom prípade otvorene o tom informujú a pokiaľ by stret záujmov mohol nastať, navrhnú ukončenie obchodného vzťahu.

Časť III. Štardardy konania Expertklubu k sebe samým

Zakladatelia Expertklubu:

 • voči sebe vystupujú ako rovnocenní partneri, majú vyjasnené svoje role, záujmy a obchodné pravidlá spolupráce,
 • rešpektujú, že produkt Expertklub bol vytvorený na základe uplatnenia hodnôt vzájomného zdieľania, dôveryhodnosti, neustáleho osobnostného rastu, tvorivého prístupu, tímovosti, ľudskosti, náročnosti, primeranej ziskovosti, bezpečnosti a nadšenia,
 • v rámci spolupráce sa informujú pravdivo a zrozumiteľne. Konajú tak, aby vzájomne naplnili očakávania a ciele zákazníka a zároveň v súlade s poslaním Expertklubu,
 • každý zo zakladateľov si je vedomý svojej zodpovednosti vyplývajúcej z určenej role a dohôd,
 • sledujú trendy, vývoj a skutočnosti v manažérskom a podnikateľskom prostredí, aby mohli neustále prinášať  inovatívny a zmysluplný produkt v súlade s týmto vývojom,
 • dbajú na svoj odborný a osobnostný rozvoj, sú si vedomí potreby pokračujúceho vzdelávania sa,
 • ich konanie je definované postojom hľadania a nachádzania možností a reálnych riešení. Vylučujú postoj typu “nedá sa”,
 • rešpektujú svoje súkromie, iné pracovné aktivity a záujmy, ktoré však nebudú v rozpore s tým, čo vytvárajú v rámci Expertklubu. Ctia svoju autenticitu a konajú v súlade s osobnou integritou.

Časť IV: Etický záväzok

Zakladatelia Expertklubu berú na vedomie a súhlasia, že budú ctiť svoje etické a právne záväzky voči svojim zákazníkom a voči samým sebe navzájom, voči potenciálnym kolegom voči sympatizantom a  širokej verejnosti.

Zaväzujú sa, že budú jednať v súlade s týmto Etickým kódexom a využívať tu definované štandardy na uplatnenie morálnych a etických pravidiel Expertklubu, konať a správať sa v súlade s nimi.

 Prijaté Zakladateľmi Expertklubu v októbri 2017, update júl 2023