Spracovanie vašich osobných údajov

(Zásady GDPR)

Záleží nám na bezpečí vašich osobných údajov, a preto od 25. mája 2018 sú vaše osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (General Data Protection Regulation) (ďalej iba Nariadenie), ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25. mája 2018.

Osobné údaje sú akékoľvek informácie, ktoré sa týkajú fyzickej osoby a na základe, ktorých je táto osoba identifikovateľná. Ide najmä o uvedenie: meno a priezvisko, rodné číslo, lokalizačné údaje, kontaktné údaje, IP adresa, využívanie služieb, preferencie, atď..

Spracovanie osobných údaje pokrýva aktivity, ktoré sa s osobnými údajmi vykonávajú, napríklad: získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, vyhľadávanie, uchovávanie, poskytovanie, šírenie, kombinovanie, vymazanie, atď. a to bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovaným spôsobom alebo osobami.

Prevádzkovateľ je subjekt, ktorý zodpovedá za ochranu a spracúvanie vašich osobných údajov. Je ním spoločnosť Growia-H s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“ IČO: 52420035, so sídlom Hronská 335/9, 935 23 Rybník, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, vložka číslo:  48282/N . Spoločnosť sa plne zaväzuje rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných údajov, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené pred zneužitím.

Dotknutá osoba je každá fyzická osoba, ktorej údaje sú spracúvané. Dotknutá osoba má pri ochrane svojich osobných údajov práva zaručené Nariadením.

Účel získavania a spracovávania vašich osobných údajov znamená, že vaše osobné údaje v Spoločnosti budeme získavať a ďalej spracúvať na základe všeobecne platných právnych predpisov alebo na základe vášho súhlasu. Právnym základom spracúvania pre účely, kde nie je potrebný váš súhlas, je najmä účel uzatvorenia a plnenia záväzkovo – právneho vzťahu, založeného objednávkou našich služieb a produktov, plnenie povinností v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ochrana našich práv a právom chránených záujmov.

Vaše osobné údaje na marketingové účely (zasielanie newlettrov, občasníka, ponuky služieb, produktov, ebookov, pozvánok na podujatia, atď.) spracúvame výlučne na základe vášho preukázateľného výslovného súhlasu – prejaveného záujmu o zasielanie – prostredníctvom nášho webu, e-mailu, Facebook-u, Linkedln-u.  Svoj súhlas so zasielaním marketingových informácií môžete kedykoľvek odvolať.

Vaše fotografie vyhotovené na podujatiach organizovaných Spoločnosťou môžu byť zverejnené iba na základe vášho súhlasu. Tento môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracúvania vašich fotografií zverejnených pred jeho odvolaním.

Spoločnosť garantuje, že osobné údaje spracúvané na základe preukázateľného jednoznačného súhlasu neposkytne tretím stranám (príjemcom, ktorí nie sú oprávnení ich spracúvať), ani nijakou formou ich bez vášho súhlasu nezverejní (fotografie, apod.).

Na účely uvedené vyššie spracúvame v súlade s požiadavkou minimalizácie danou Nariadením vaše osobné údaje v tomto rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefón. Citlivé osobné údaje (napr. informácie o zdravotnom stave dotknutej osoby apod.) Spoločnosť nespracúva.

Forma a miesto spracovania vašich osobných údajov je definovaná tak, že Spoločnosť má vypracovanú dokumentáciu k ochrane osobných údajov dotknutých osôb a je zabezpečená jej aktualizácia.

Spracúvanie osobných údajov pre potreby Spoločnosti prebieha prostredníctvom zabezpečených protokolov https://, ktoré zaisťujú autentizáciu, trvalú dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť. Komunikácia s prípadnými subdodávateľmi (sprostredkovateľmi) prebieha výlučne prostredníctvom šifrovanej komunikácie.

Prístup k dátam a ich ochrana je riadený bezpečnostnými štandardami. Technické zariadenia sú zabezpečené tak, aby nedošlo k majetkovým alebo nemajetkovým škodám na právach fyzických osôb.

Narušenie bezpečnosti, ku ktorému môže dôjsť aj napriek zabezpečeniu dát, má Spoločnosť v zmysle Nariadenia a na základe pravidla prijatia zodpovednosti, vyriešené vytvoreným systémom riešenia bezpečnostného incidentu, ktorý spočíva v minimalizácii škôd, oznámení incidentu dotknutým osobám a Úradu na ochranu osobných údajov, ak to zákon vyžaduje. Pre prípad fyzického alebo technického incidentu je zabezpečená obnova dát a prístup k nim.

Doba uchovávania vašich osobných údajov  je určená dobou, kedy Vaše osobné údaje uchovávame na dobu, na ktorú sú nevyhnutné a potrebné. Proces spracúvania sa končí dosiahnutím účelu, pre ktorý boli osobné údaje získané a uplynutím lehôt daných všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení a zmene niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.mája 2018. Ak nie je potrebné uchovať osobné údaje na iný účel alebo z iných dôvodov, osobné údaje zlikvidujeme.

Likvidácia sa vykonáva vymazaním údajov zo všetkých systémov vrátane záloh a skartovaním listinných dokumentov. V prípade spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu sú osobné údaje likvidované po dobe, na ktorú bol súhlas udelený, alebo po jeho odvolaní.

Prístup  k vašim osobným údajom je zabezpečený tak, že Spoločnosť spracúva vaše osobné údaje predovšetkým prostredníctvom svojich štatutárov. Zároveň vás ubezpečuje, že spracúvanie osobných údajov prostredníctvom prípadných subdodávateľov (účtovník, IT technik apod., ktorí sú v tomto prípade sprostredkovateľmi) je právne ošetrené zmluvami, ktoré zabezpečujú ochranu vašich údajov v zmysle Nariadenia.

Vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom sú nastavené v zmysle Nariadenia a ak všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú inak, máte právo na prístup k vašim osobným údajom (t.j. vedieť, či a aké osobné údaje o vás spracúvame), máte právo na opravu, doplnenie a aktualizáciu vašich údajov, právo na prenos osobných údajov.

Máte právo namietať spracovávanie osobných údajov na právnom základe (bez vášho súhlasu) a kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám poskytli na marketingové účely. Počas overovania správnosti spracovávaných osobných údajov môžete žiadať o obmedzenie ich spracovávania.

Svoje práva v súvislosti s ochranou osobných údajov môžete uplatniť tým, že napíšete na adresu ivana@expertklub.com alebo kontaktujete štatutára Spoločnosti.

Ďalšou možnosťou je poslať námietku v písomne podobe na adresu sídla Spoločnosti.

Používanie súborov „cookie“.

Spoločnosť môže na svojich webových stránkach používať súbory „cookie“. Súbor „cookie“ je informácia, ktorú webová stránka uloží v systéme používateľa, aby si zapamätala určité informácie o vás pri vašej ďalšej návšteve týchto alebo súvisiacich stránok. „Cookies“ sú spracúvané iba v prípade povolenia voľby cookies vo Vašom webovom prehliadači (sú spracúvané pre vylepšenie prevádzky internetových stránok prevádzkovaných Spoločnosťou a internetovú reklamu).

„Cookies“ na stránkach Spoločnosti sú: •

Potrebné súbory cookie (JSESSIONID, PHPSESSIONID) pomáhajú vytvárať webové stránky pomocou použitia základných funkcií, ako je navigácia na stránkach a prístup k zabezpečeniu oblastí webovej stránky. Odporúčame ich akceptovať, webové stránky bez nich nemusia fungovať správne.

Štatistické súbory cookie – Google Analytics (dc_gtm_UA-#, _ga, _gat, _gid): pomáhajú majiteľom webových stránok pochopiť, ako návštevníci komunikujú s webovými stránkami zhromažďovaním anonymných štatistík.

Marketingové súbory cookie – Google Analytics (collect), Facebook a ďalšie: sa používajú na sledovanie pohybu návštevníkov na rozličných webových stránkach. Zámerom je zobraziť reklamy, ktoré sú relevantné a individuálne sa prispôsobujú pre každého používateľa a tým sú cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.

Informácie o tom, ako používate tento web sa zdieľajú so spoločnosťami Google, Facebook a ďalšími za účelom tvorby analýz návštevnosti stránok a na sledovanie pohybu návštevníkov na rozličných webových stránkach.

Pri prvej návšteve stránok Spoločnosti Vám bude zobrazený súhlas s použitím cookies z tejto stránky s odkazom na podrobné informácie (táto stránka).

Ak nechcete prijímať súbory „cookie“ z webových stránok Spoločnosti, môžete rozsah akceptácie súborov „cookie“ obmedziť prostredníctvom nastavení Vášho internetového prehliadača.

Súbory „cookie“ môžete aj úplne zakázať a odstrániť tie, ktoré už v počítači uložené sú, ale môže vám to znížiť užívateľský komfort pri návšteve stránok. Dodávatelia prehliadačov na svojich stránkach informujú o ich možnostiach riadenia cookies.

Odosielanie newsletter-ov Vaše osobné údaje spracúvame prostredníctvom najmä online aplikácie Mailchimp, ktorá ich má uložené na serveri umiestnenom v USA, sídlo spoločnosti je The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA, tzn., že vaše osobné údaje sú prenášané do tretej krajiny.

Táto spoločnosť podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, nakoľko je súčasťou tzv. Privacy Shield.

Vaše žiadosti pri uplatňovaní vyššie uvedených práv nám môžete postúpiť prostredníctvom:

e-mailu: ivana@expertklub.com

cez náš web: www.expertklub.com

v písomnej podobe zaslať poštou na adresu nášho sídla:

Growia-H s.r.o., Hronská ulica 335/9, 93523 Rybník, Slovenská republika

Aktualizácia týchto zásad prebieha pravidelne cez kontrolu Zásad spracúvania osobných údajov v súvislosti so zmenami platnej legislatívy a prípadnými zmenami organizačnej štruktúry a vnútrofiremných procesov (organizačných a technických opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania) a zabezpečuje, aby ich aktuálna verzia bola vždy k dispozícii na našom webovom sídle.

Táto verzia je platná od 30.6.2020